Ποια Δικαιολογητικά Χρειάζεστε Για Αλλαγή Παρόχου Ρεύματος;

Δικαιολογητικά για Αλλαγή Παρόχου

Για να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθείται μία απλή διαδικασία που συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων εργάσιμων ημερών. Εάν έχετε κάποιον διακανονισμό σε ισχύ, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.

Εάν η σύμβαση συναφθεί σε άλλο όνομα, θα πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένει σε ισχύ η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) της παροχής σας. Για να γίνει αυτό, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://deddie.gr/.

Για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών ή εγγράφων.

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Δικαιολογητικά στην περίπτωση των ιδιωτών

Οι ιδιώτες οφείλουν να προσκομίσουν:

 • αριθμό ΑΦΜ και ΔΥΟ·
 • αντίγραφο του αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Διαφορετικά, άδεια παραμονή ή διαμονής·
 • λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού ή κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΔΕΔΔΗΕ με αναγραφή του αριθμού παροχής·
 • εάν ο αριθμός παροχής είναι έως 25KVA, φωτογραφία με την ένδειξη του μετρητή.

Μέσω εξουσιοδότησης, ένα άλλο άτομο μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία αντί για εσάς, αρκεί να έχει μαζί του:

 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Εναλλακτικά, άδεια παραμονής ή διαμονής·
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Εκκλησία, Δημόσιο, Πρεσβεία κ.λπ.).

Δικαιολογητικά στην περίπτωση εταιρείας ή οργανισμού

Η επαγγελματική ιδιότητα απαιτεί από τις εταιρείες ή τους οργανισμούς να προσκομίσουν πρόσθετα έγγραφα για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, ανάλογα με την εταιρική μορφή, το είδος της δραστηριοποίησης κ.λπ. Τα επιπλέον έγγραφα ανά είδος εταιρείας είναι τα εξής:

ΟΕ ή ΕΕ

Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου, στην οποία να αναγράφονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ή αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΕ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας·
 • απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναγράφεται ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΕ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας·
 • απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναγράφεται ο ορισμός του εκπροσώπου/διαχειριστή της εταιρείας, σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος·
 • απόσπασμα από τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΙΚΕ

 • αντίγραφο του Καταστατικού, το οποίου έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ·
 • απόφαση για τον ορισμό του διαχειριστή της εταιρείας.

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Αντίγραφο του Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από το αντίστοιχο ΦΕΚ·
 • αντίγραφο του πλέον πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο πιστοποιεί τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και τις εγκαταστάσεις.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

 • έγγραφο από τον αρμόδιο προϊστάμενο (Πρέσβης), το οποίο θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας·
 • πρωτότυπη βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έγγραφο από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Έγγραφο από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Μητρόπολη) που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

Σημειώσεις

 1. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων για τη σχέση με το ακίνητο.
 2. Εάν η σύμβαση συναφθεί στο όνομα διαφορετικού προσώπου, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση deddie.gr για να βεβαιωθείτε εάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) της παροχής.
 3. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσό ως εγγύηση όταν θα υπογράψετε τη νέα σύμβαση.

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος